Privacy

Wij hechten aan je privacy

We leggen incidenteel persoonsgegevens vast en houden ons daarbij aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je leest hier hoe we dat doen.

Privacy is voor DokNoord van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren we je over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wgbo. 

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om? 
 • Bewaartermijn van uw persoongegevens 
 • Toegang tot de persoonsgegevens 
 • Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden 
 • Uitwisseling gegevens 
 • Jouw rechten 
 • Heb je een vraag of klacht? 
 • Contactgegevens 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
DokNoord verwerkt persoonsgegevens binnen deze site primair om contact met je te kunnen leggen en om het discussieforum goed te kunnen beheren. Wanneer je contact met ons opneemt via deze site zullen wij persoonsgegevens van je verwerken. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
De meeste gegevens krijgen wij rechtstreeks van jou als bezoeker van de website of deelnemer aan functionaliteiten van de website. 
 
Wij verwerken van u de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • Functie 
 • Woonplaats (NAW) gegevens (in voorkomende gevallen) 
 • Telefoonnummer (in voorkomende gevallen) 
 • E-mailadres 
   

Hoe gaan wij met je persoonsgegevens om? 
DokNoord neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacy-gevoeligheid van je gegevens en hoe ze daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee moeten omgaan. 
 
Wij maken gebruik van ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Om de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen, hebben we met deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Daarmee leggen we vast hoe deze partij (de verwerker) met je persoonsgegevens omgaat, zodat we zeker weten dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. 

Bewaartermijn van uw persoongegevens 
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens die je op contactformulieren binnen de website noteert, verwijderen wij minimaal eenmaal per maand van de servers. 

Toegang tot de persoonsgegevens 
Alleen de beheerders van de website en organisatoren van evenementen in het kader van Route 27 hebben toegang tot de door jou ingevulde gegevens. Deelname aan het discussieforum kan niet anoniem, de gegevens die je daar invult, zijn publiekelijk zichtbaar. 

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden 
De medewerkers van DokNoord en zijn werkorganisaties zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt onder andere in dat medewerkers voor het doorgeven van je persoonsgegevens aan derden, je uitdrukkelijke toestemming nodig hebben, alvorens zij dit kunnen doen. 

Je rechten 
Je hebt recht op inzage in je gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over jou niet kloppen heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 
 
Mocht je gebruik willen maken van je rechten, kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. 

Heb je een vraag of klacht? 
Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens of verzoeken kun je contact opnemen met Doktersdienst Groningen via het contactformulier of via onderstaande contactgegevens. Een datalek of beveiligingsincident kun je melden via onderstaande contactgegevens. Ook kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Doktersdienst Groningen: doknoord@doktersdienstgroningen.nl of 050 - 316 84 00. 

Naast het feit dat je bij DokNoord terecht kunt voor al je vragen, verzoeken en klachten, heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 
DokNoord 
Van Swietenlaan 2b

9728 NZ  Groningen
 
Functionaris gegevensbescherming 
doknoord@doktersdienstgroningen.nl
050 - 316 84 00