Disclaimer

Wij hechten aan je privacy

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.doknoord.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DokNoord. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DokNoord is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DokNoord of een van haar werkorganisaties. 

Geen garantie op juistheid
DokNoord streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DokNoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.doknoord.nl op deze pagina. 

E-mailberichten
Voor informatie in e-mailberichten (inclusief de bijlagen) van DokNoord geldt het briefgeheim. Dat wil zeggen dat de inhoud vertrouwelijk is en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien je niet de geadresseerde bent, verzoeken we je de afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen. 

Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van het e-mailbericht als gevolg van het gebruik van e-mail.