Leden

Meebeslissen over huisartsenzorg

Naast het bestuur heeft DokNoord ook een ledenraad die bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten huisartsen.

De ledenraad heeft zeggenschap en eindverantwoordelijkheid over de strategische en beleidsmatige hoofdlijnen via stemming over:

  • benoeming
  • schorsing en ontslag van de bestuursleden
  • wijziging van statuten en fusie
  • toetsing op het goedgekeurde strategisch beleid
  • vaststelling van jaarplan, begroting, jaarrekening en resultaatbestemming.

Eén lid, één stem

Alle aangesloten huisartsen hebben zeggenschap via een ledenraad. Hoe dat werkt, lees je hieronder.

De bij DokNoord aangesloten huisartsen hebben zeggenschap over onderwerpen waarover besluitvorming plaatsvindt. De zeggenschap wordt uitgeoefend via de afgevaardigde huisarts van de huisartsengroep waarbij een lid is aangesloten. Wanneer gestemd wordt over een onderwerp geldt het principe: één lid, één stem. Elke huisarts die lid is van DokNoord heeft dus één stem. Het aantal stemmen dat een afgevaardigde in de ledenraad kan uitbrengen, is gelijk aan het aantal leden van DokNoord binnen diens huisartsengroep.